Regulamin | Marketing Prawniczy – portal nowoczesnych prawników i kancelarii

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.marketingprawniczy.com
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: sklep@marketingprawniczy.com,
  2. Korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.marketingprawniczy.com/regulamin/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – TOMCZAK STANISŁAWSKI MARKETING SP. Z O.O. z siedzibą we Poznaniu, adres ul. Bolesława Krysiewicza 3A/1, 61-825 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000626663, NIP 7831744095.
 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Dowód zakupu- dokument wystawiony przez Sprzedawcę, potwierdzający zawarcie Umowy sprzedaży. Dokumentem sprzedaży może być w szczególności Paragon, Faktura VAT, potwierdzenie przelewu lub wiadomość potwierdzająca złożenie Zamówienia.
 4. Paragon – paragon fiskalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 r. poz. 685);
 5. Faktura VAT – faktura VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 r. poz. 685) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1979);
 6. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zakupu lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez Sklep Internetowy.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego).
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 9. Użytkownik Konta / Użytkownik – Klient, który posiada Konto w Sklepie Internetowym.
 10. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą, której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 11. Regulamin – niniejszy dokument;
 12. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 13. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 14. Prenumerata Autoodnawialna / Prenumerata – forma sprzedaży Towarów przez czas nieoznaczony, rozliczana w ramach cyklicznych płatności, z której mogą skorzystać jedynie Użytkownicy Konta, którzy wybrali sposób płatności polegający na cyklicznym pobieraniu przez Operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej.
 15. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 19. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające Klientowi dokonanie zakupu w Sklepie poprzez gromadzenie wybranych Towarów, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk jest tworzony automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego Towaru;
 20. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w układzie sklepu (system wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów) prowadzony i administrowany przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych) dostępny pod adresem www.marketingprawniczy.com, za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zakupu Towarów;
 21. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 22. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski.
 23. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej.
 24. Przesyłka kurierska – przesyłka krajowa, w skład której wchodzi jedna lub więcej paczek;
 25. Dostawa – dostawa w ramach jednego zamówienia wybranych Towarów. Więcej informacji tutaj.
 26. Operator płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego por numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, NIP 7792308495.
 27. Token – narzędzie umożliwiające przypisane do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Użytkownik cyklicznie dokonuje płatności w Sklepie

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, m.in. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługi, o których mowa powyżej to m.in.:
 1. możliwość korzystania z formularza zamówienia (Koszyk),
 2. możliwość korzystania z Konta w Sklepie Internetowym,
 1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
 2. Klient dokonuje rejestracja poprzez wypełnienie formularza dostępnego w zakładce „Moje Konto” albo w trakcie składania zamówienia i wymaga podania:
 1. nazwy użytkownika;
 2. adresu e-mail;
 3. hasła.
 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres mailowy Sprzedawcy albo korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Klient oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Sklepie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących danych przekazanych Sprzedawcy.
 4. Użytkownik może posiadać jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 5. Konto umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
 1. dokonywanie zakupów,
 2. przeglądanie archiwalnych Zamówień.
 3. pobieranie zakupionych plików
 4. modyfikowanie danych Klienta.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika, postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedawca może, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, zawiesić wykonywanie Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta poprzez blokadę dostępu do Konta, a następnie wypowiedzieć Umowę, zachowując 14-dniowy termin wypowiedzenia Umowy. Sprzedawca powiadomi, o tym fakcie, Użytkownika drogą mailową.
 2. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedawca oraz Klient.
 2. Klient może składać zamówienia wyłącznie za pośrednictwem strony Sklepu, po przejściu całej procedury składania Zamówienia.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów w ilości detalicznej. W przypadku przekroczenia, w trakcie składania zamówienia, limitu ilości detalicznej dla danego Towaru, pojawi się komunikat „Twoje zamówienie przekracza limit detaliczny.” W takiej sytuacji Klient powinien się skontaktować ze Sprzedawcą, w celu uzyskania indywidualnych warunków zamówienia.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Procedura zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży jest podzielona na następujące etapy:
  1. KOSZYK
  2. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA (ADRES, DOSTAWA)
  3. PŁATNOŚĆ
  4. PODSUMOWANIE
 8. Klient dokonuje wyboru Towaru oraz jego ilości, „klikając” w przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
 9. Koszyk prezentuje aktualny stan (rodzaj Towaru oraz jego ilość) dodanych Towarów.
 10. Po „kliknięciu” w przycisk „KOSZYK” Klient zobaczy aktualny stan dodanych Towarów z informacjami o ich cenach.
 11. Potwierdzenie Regulaminu oraz „kliknięcie” przycisku „KUPUJĘ i PŁACĘ” jest momentem zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

VI. Prenumerata autoodnawialna

 1. Użytkownik konta może nabyć Towary w ramach Prenumeraty autoodnawialnej.
 2. Aktywacji Prenumeraty jest dokonywana za pośrednictwem Konta Użytkownika i oznacza zamówienie Towaru: egzemplarza Magazynu Prawniczego, a także kolejnych przyszłych wydań [numerów] Magazynu Prawniczego.
 3. Aktywując Prenumeratę Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie wskazanej karty płatniczej w wysokości wynikającej z Zamówienia.
 4. Sprzedawca nie przechowuje danych karty płatniczej, przy użyciu których dokonywane są płatności w ramach Prenumeraty. Dane karty płatniczej są przechowywane przez Operatora płatności, który pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia Token umożliwiający przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Użytkownik cyklicznie dokonuje płatności w Sklepie.
 5. Opłata za Prenumeratę pobierana jest przez system automatycznie za każdy kolejny okres Prenumeraty. Opłatą obciążany jest rachunek bankowy Użytkownika przypisany do karty płatniczej.
 6. Użytkownik ma obowiązek zapewnić, aby w dniu obciążenia wskazanej karty płatniczej znajdowały się na niej wystarczające środki do zrealizowania płatności.
 7. Opłaty uiszczane są dwa razy w roku, w terminie 30 dni poprzedzających wydanie kolejnego numeru Magazynu Prawniczego, przy czym pierwsza opłata jest uiszczana w momencie aktywacji Prenumeraty.
 8. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o nadchodzącej płatności na adres e-mail przypisany do Konta.
 9. Użytkownik może dezaktywować Prenumeratę w każdym czasie. W tym celu musi się skontaktować ze Sprzedawcą na wskazany adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. za pośrednictwem Kuriera.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin realizacji i dostawy Zamówienia wynosi 2-7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 5. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
 6. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu m.in. w formie Paragonu lub Faktury VAT.
 7. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VIII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora płatności,
 3. W celu dokonania płatności Klient zostanie przekierowany na stronę Operatora płatności. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez Operatora płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient, który zawiera umowę jako Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej albo adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 7. Klient powinien zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu,
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klient z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient dokonuje zwrotu Towaru wysyłając go na adres siedziby Sprzedawcy.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta.

X. Reklamacje Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne, należy kierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy albo korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli Towar stanowi rzecz, której dostarczenie, ze względu na sposób jej zamontowania, byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy, w celu dokonania oględzin, w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 5. W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca wezwie Klienta do jego uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości elektronicznej na adres e-mail, podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedawca:
  • TOMCZAK STANISŁAWSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
  • realizacji zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • Rejestracji Konta – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (np. Kurierzy/Dostawcy).
 4. Dane osobowe przechowujemy:
  • W przypadku Klientów, przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zawarcia umowy,
  • W przypadku Użytkowników Kont, przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do ostatniego zalogowania się do Konta,
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Sprzedawca nie przestrzega praw Klienta.
 6. Informacje na temat przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych są dostępne w Polityce prywatności.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.

Chcesz być z nami
na bieżąco?
Zapisz się do newslettera